انجمن علمی IT مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند1 ☞

Knock the “t” off the “can’t.” - George Reeves
"ن" را از سرٍ "نمی توانم" بیاندازید.

اردیبهشت ماه92:
برگزاری کلاس حل التمرین "فیزیک" با آموزش
جناب آقای موسوی
برگزاری کلاس حل التمرین "ریاضی علم کامپیوتر" زیر نظر استاد ارجمند جناب آقای گندم زاده با آموزش آقای موسوی
برگزاری کلاس حل التمرین "ریاضی عمومی" با آموزش
جناب آقای موسوی
دی ماه 93 :

برگزاری کلاس آموزشی "طراحی صفحات وب و کار با نرم افزار مدیریت محتوا(Word Press)"  با آموزش جناب آقای کاظمی
برگزاری کلاس حل التمرین "مدارهای منطقی" با آموزش جناب آقای شهریاری

اسفندماه 93:
برگزاری کلاس آموزشی "+Network" با آموزش جناب آقای کاظمی
برگزاری کلاس آموزشی "تایپ 10انگشتی" با آموزش جناب آقای کاظمی
َزمان: شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 10الی12
مکان: کارگاه کامپیوتر دانشگاه

آبان ماه 94:
برگزاری کلاس آموزشی "+Network" با آموزش جناب آقای کاظمی
زمان: شنبه ها ساعت 14:30 الی 16
مکان: کارگاه معماری دانشگاه

برگزاری کلاس آموزشی "+A" با آموزش جناب آقای کاظمی
زمان: چهارشنبه ها ساعت 9الی11
مکان: کارگاه کامپیوتر دانشگاه


دبیر انجمن علمی IT  محبوبه محمودآبادی